Merhaba..Bu siteyi 2008 yılında açmıştım. O sıralar 13 yaşlarındaydım. Aradan yıllar geçmiş.. Sitenin faydalı olması çok güzel. Ama şunu belirtmemde fayda var; hiçbir bilgi,resim,yazı bana ait değildir. Hepsi başka kaynaklardan alınmıştır. Aradan bunca yıl geçmişken o sitelerin,yazarların,resimlerin sahiplerini bulmak çok zor.. Allah onlardan razı olsun.. Bütün dualar onlara..

 
   

ALLAHIN ISIMLERI

 

Allah,
er-Rahmân, er-Rahîm,
el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm,
el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr,
el-Mütekebbir, el-Hâlık, el-Bâri', el-Musavvir, el-Gaffâr,
el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıd,
el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi, el-Muiz, el-Müzill, es-Semi', el-Basîr,
el-Hakem, el-Adl, el-Lâtîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr,
eş-Şekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl,
el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi', el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd,
el-Bâis, eş-Şehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy,
el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy,
el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir,
el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâli,
el-Müteâlî, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntakim, el-Afüvv, er-Raûf,
Mâlikü'l-Mülk, Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm, el-Muksit, el-Câmi',
el-Ğaniyy, el-Muğni, el-Mâni', ed-Dârr, en-Nâfi',
en-Nûr, el-Hâdi, el-Bedî', el-Bâkî,
el-Vâris, er-Reşîd,
es-Sabûr
 


"ALLAH"
Kendinden baska hicbir ilâh bulunmayan tek:
Allah (Celle Celâlühû)

"ER-RAHMAN"
Esirgeyic, bütün mahlukatina rahmetiyle muameleeden (dünyada).

"ER-RAHÎM"
Bagislayici, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (ahirette).

"EL-MELIK"
Mülkün sahibi, mülk ve saltanati devamli olan.

"EL-KUDDÛS"
Her türlü eksiklik ve ayiplardan münezzeh olan.

"ES-SELÂM"
Her çesit aet ve kederlerden emin olan, selâmet veren.

"EL-MÜ'MIN"
Kullarina emniet vere. Kendinin ve Peygamberlerinin dogruluunu ortaya koyan, kullarina yaptigi va'dinde sadik.

"EL-MÜHEYMIN"
Saltanati hakkinde diledigi gibi tasarruf eden her seyi gözetip koruyan.

"EL-AZIZ"
Izzet sahibi, maglup edilmesiimkansiz olan, herseye galip olan.

"EL-CEBBAR"
Azamet ve kudret sahibi, istedigini mutlak yapan, diledigine muktedir olan.

"EL-MÜTEKEBBIR"
Ululuk sahibi, her seyde ve her hadisede büyüklügünü gösteren.

"EL-HALIK"
Her seyin varligini ve geçirecegi halleri takdir eden yaratan, yoktanvar eden, büyüklükte esi olmayan.

"EL-BARI"
Her seyin aza ve organlarini birbirine uygun yaratan.

"EL-MUSAVVIR"
Tasvr eden, her seye bir sekil ve hususiyet veren.

"EL-GAFFAR"
Kullarinin günahini örten, magfireti çok, günahlari bagislayici.

"KAHHAR"
Her seye, her istedigini yapacak surette, galip ve hakim olan.

"EL-VEHHÂB"
çok fazla ihsn eden, çesit çesit nimetleri daima bagislayan.

"ER-REZZAK"
Bütün mhlukatin rizkini veren ve ihtiyacini karsilayan.

"EL-FETTAH"
Her türlü müskülleri açan ve kolaylastiran, darliktan kurtaran.

"EL-ALÎM"
Her seyi en ince noktasina kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.

"EL-KABID"
Diledigine darlik veren, sykan, daraltan.

"EL-BASIT"
Diledigine bolluk veren, açan, genisleten.

"EL-HAFID"
Yukaridan asagiya indiren, alçatan, dereceleri düsüren.

"EL-RAFI"
Yukari kaldiran, yükselten, dereceleri yükselten.

"EL-MU'IZ"
Izzet veren aziz kilan.

"EL-MUZILL"
Zillete düsüren, hor ve hakir eden.

"EL-SEMI"
Her seyi isiten, kullarinin niyazini kabul eden.

"EL-BASIR"
her seyi gören.

"EL-HAKEM"
Hikmet sahibi olan, yaptigi her iste hikmeti gözeten, hükmeden.

"EL-ADL"
Son derece adeletli olan.

"EL-LATIF"
En ince ilerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.

"EL-HABIR"
Her seyin iç yüzünden, gizli taraflarindan haberi olan.

"EL-HALIM"
Yumusak davranan, hilmi cok olan.

"EL-AZIM"
Pek azametli olan, yüce.

"EL-GAFFUR
Cok bagislayan, magfireti çok

"ES-SEKÛR"
Kendini rizasi icin yapilan amelleri daha ziyadesi ile karsilayan.

"EL-ALIYY"
Sonsuz yücelik sahibi.

"EL-KEBIR"
Pek büyük.

"EL-HAFÎZ"
Yapilan isleri bütün tafsilatiyla hifzeden herseyi afet ve beladan koruyan.

"EL-MUKIT"
Bilen, tayin eden. Her yaradilmisin rizkini veren.

"EL-HASÎB"
Herkesin hayati boyunca yaptilarinin bütün teferruatiyla hesabini iyi bilen. Mahlukatina kâfi olan.

"EL-CELÎL"
Azamet, ululuk sahibi olan.

"EL-KERÎM"
Cok ikram edici

"EL-RAKÎB"
Bütün varliklar ve bütün isler murkabesi altinda bulunan.

"EL-MUCÎB"
Kendine yalvaranlarin isteklerini veren, dualarini kabul eden.

"EL-VASI"
Lütfu bol olan tüm niteliklerinde sonsuzluk derecesinde genis olan.

"EL-HAKÎM"
Emirleri, kelami ve bütün isleri hikmetli, hikmet sahibi olan.

"EL-VEDÛD"
Kullarini en fazla seven, sevilmeye enlâyik olan.

"EL-MECÎD"
Sani, serefi çok üstün olan.

"EL-BA'IS"
Ölüleri dirilten, kabirlerden çikaran.

"ES-SEHÎD"
Her zaman ve her yerde hazir ve nazirolan.

"EL-HALL"
Vacib'ul vücud olan, varligi hiç degismen duran.

"EL-VEKÎL"
Tevekkûl sahipleriin isini düzeltip onlardan daha ii temin eden.

"EL-KAVIYY"
Sonsuz kuvvet sahibi.

"EL-METIN"
Pek güçlü

"EL-VELIYY"
Mü'min kullarinin dostu.

"EL-HAMÎD"
Ancak kendine hamd edilen, bütün varligin diliyle övülen.

"EL-MUHSI"
Sonsuza kadar da olsa, her seyin sayisini bilen.

"EL-MUBDI"
Mahlukati maddesiz ve örneksiz olarak bastan yaratan.

"EL-MUI'D"
Yaratilmislari yok ettikten sonra tekrar yaratan.

"EL-MUHYI"
Ihya eden, dirilten, can bagislayan, saglik veren.

"EL-MUMIT"
Canli mahlukatin ölümüne yaratan, öldüren.

"EL-HAYY"
Diri, tam ve mukemmel manasiyla hayat sahibi.

"EL-KAYYÛM"
Yarattiklarinin isini çeviren, her isleneni bilen, evveli olmayan.

"EL-VACID"
Istedigi, istedigi vakit bulan.

"EL-MACID"
Kadri ve sani büyük, kerem ve hosgörüsü bol.

"EL-VAHID"
Tek. Zat'inda, sifatlarinda isimleride, ef'alinde ortagi ve benzeri olmayan.

"ES-SAMED"
Her seyin muhtaç oldugu, fakat hiç bir seye muhtaç olmayan.

"EL-KÂDIR"
Istedigini, istedigi gibi yaratmaya muktedir olan.

"EL-MUKTEDIR"
Kuvvet ve kudret sahipler üzerinde diledigi gibi tasarruf eden.

"EL-MUKADDIM"
Istedigini öne geiren, öne alan.

"EL-MUAHHIR"
Istedgini geri koyan, arkaya birakan.

"EL-EVVEL"
Her seyden önce var olan.

"EL-AHIR"
Her sey helak olduktan sonra geri kalan.

"EZ-ZAHIR"
Varligi sayisiz delillerle açik

"EL-BATIN"
Akillarin idrad edemeyecegi, yüceligi gizli olan.

"EL-VÂLI"
Evreni ve evrendeki bütün olaylari tek basina idare eden.

"EL-MÜTEÂLI"
Aklin mümkün gördügü her seyden, her halden pek yüce olan.

"EL-BERR"
Kullarina iyili ve ihsani, nimetleri bol olan.

"EL-TEVVÂB"
Tevbeleri kabul edip günahlari bagislayan.

"EL-MUNTAKÎM"
Günahkarlara,adaltiyle, hak ettikeri cezayi veren.

"EL-AFUVV"
Affede, magfiret eden.

"EL-RAUF"
Merhamet edici, ek sefkatli.

"MÂLIK'ÜL-MÜLK"
Mülkün ebedi-ezeli sahibi.

"ZÜLCELÂLI VE'L IKRÂM"
Hem azamet shibi, hem fazl-u kerem sahibi.

"EL-MUKSIT"
Hükümleri ve isleri yerli yerinde olan.

"EL-CAMI"
Istedigi istedigi zaman istedigi yerde toplayan.

"EL-GANIYY"
Cok zengin, hiç bir seye muhtaç olmyan.

"EL-MUGNI"
Diledigine zenginlik veren, müstagni kiln.

"EL-MANI"
Bazi seylerin meydan gelmesine müsaade etmeyen, enelleyen.

"ED-DARR"
Keder ve zarar verecek seyleri yaratan, hüsrana ugratan.

"EN-NAFI"
Hayir ve menfaat verecek seyleri yaratan, faydalandiran.

"EN-NÛR"
Alemleri nurlandiran, iledigine nur veren, nur olan.

"EL-HADÎ"
Hidayete kavusturan, kulunu hayirla muvaffak kilan.

"EL-BEDI"
Örneksiz, misalsiz ve hayret verici alemler yaratan.

"EL-BAKÎ"
Varliginin sonu bulunmaya, ebedi olan.

"EL-VARIS"
Varligi devam eden, servetlerin hakiki sahibi.

"ER-RESID"
Bütün alemleri dosdogru bir nizam ve hikmetle aibeine ulasitiran.

"ES-SABÛR"
Cok sabirli olan, isyankarlardan acele intikam almayan...

"Allah'in 99 Ismi Vardir.
Kim Bunlari Ezberlerse Cennet'e Girer.
Allah Tektir, Teki Sever."
(Buhari, Da'avat:68)Allah'ın Diğer İsimleri
Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Âyet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir.

Allah'a izâfe edilen diğer bâzı isimler şunlardır:

el-Vâhid'in yerine el-Ehad, el-Kahhâr'ın yerine el-Kâhir, eş-Şekûr'un yerine eş-Şâkir; el-Kâfi, ed-Dâim, el-Münevver, es-Sıddık, el-Muhît, el-Karîb, el-Vitr, el-Fâtır, el-Allâm, el-Ekrem, el-Müdebbir, er-Refî', Zittavl, Zülmeâric, Zülfadl, el-Hallâk, el-Mevlâ, en-Nasîr, el-Gâlib, el-Hannân, el-Mennân...

Kur'ân-ı Kerîm'de Allah ism-i şerîfi 2800 defa zikredilmiştir. Allah isminden sonra Kur'an'da en çok zikri geçen isim, Rab ismidir. 960 yerde zikredilmektedir.

Rab isminden sonra, Kur'an'da en çok yer alan isimler ise; Rahmân, Rahîm ve Mâlik isimleridir. Fâtiha sûresinde "Allah" isminden sonra sıra ile zikredilen bu dört ism-i şerîfe, Cenâb-ı Hakk'ın Rubûbiyet Sıfatları adı da verilmektedir.

Terbiye etmek, büyütmek, yetiştirmek mânalarını ihtiva eden Rab kelimesinin asıl mânası: "Bir şey'i derece derece yükselterek, gayesi olan en mükemmele erişinceye kadar kollayan" demektir.
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Precious, 25.01.2012, 06:05 (UTC):
Kudos! What a neat way of tihnking about it.

Yorumu gönderen: MUSTAFA, 26.11.2010, 10:52 (UTC):
ÇOK GÜZELBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Açılışımızdan bugüne kadar 100991 ziyaretçi (238307 klik) bizi ziyaret etti!

 
 

 

 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=